L4 w przedszkolach. Jakie uprawnienia przysługują pracującym rodzicom w przypadku zamknięcia placówki?

Pracownicy przedszkoli publicznych to kolejna grupa zawodowa, która rozpoczęła protest polegający na masowym przechodzeniu na zwolnienia chorobowe. Protest „na L4” może tymczasem rodzić olbrzymi problem dla rodziców – brak pracowników oznacza brak możliwości zapewnienia dziecku opieki. Co zatem zrobić w przypadku, gdy niemożliwym staje się pozostawienie dziecka w przedszkolu z uwagi na protest pracowników placówki? Jakie roszczenia przysługują rodzicom w takiej sytuacji?

Rozpatrywana w niniejszym tekście kwestia, z uwagi na częste i powtarzające się protesty w placówkach oświatowych, stanowi istotny problem w życiu każdego pracującego rodzica, sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku przedszkolnym, zwłaszcza w obliczu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

W przypadku rodziców pracujących należy przede zastanowić się nad złożeniem do pracodawcy wniosku o zasiłek opiekuńczy. Z kolei rodzice prowadzący działalność gospodarczą składają wniosek bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. By taki wniosek miał szansę na uwzględnienie, należy do niego załączyć oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu danej placówki (które samodzielnie może wypełnić rodzic).

Podstawę wskazanego roszczenia stanowi art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przepis ten przewiduje możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy przez ubezpieczonego, zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem  w wieku do ukończenia 8 lat, między innymi z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Za nieprzewidziane zamknięcie jednej ze wskazanych placówek uważa się sytuację, w której rodziców zawiadomiono o tym fakcie w terminie krótszym, niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Należy dodać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, zaś przyznawany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. Warunkiem skorzystania z zasiłku jest objęcie rodzica składającego wniosek ubezpieczeniem chorobowym, przy czym może mieć ono zarówno charakter obowiązkowy, jak i dobrowolny. Wysokość zasiłku opiekuńczego została określona w art. 35 ust. 1 omawianej ustawy i wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku. Sam wniosek należy złożyć na udostępnionym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularzu.

Rodzic korzystający z zasiłku opiekuńczego w związku z wyżej opisaną sytuacją musi mieć na uwadze wprowadzone ustawowo limity czasowe, przez które może pobierać przedmiotowe świadczenie. W art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych wskazano bowiem, że w omawianej sytuacji zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nieprzekraczający 60 dni w roku kalendarzowym.

Efektem skorzystania z powyższego roszczenia jest przyznanie rodzicowi zasiłku opiekuńczego oraz zapewnienie mu dnia wolnego od pracy celem umożliwienia podjęcia opieki nad dzieckiem.

Należy pamiętać, iż ostatecznie to pracodawca decyduje o zasadności i wiarygodności przedstawionych przez pracownika będącego rodzicem okoliczności dotyczących konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli jednak pracodawca prezentuje odmienne stanowisko w przedmiotowej kwestii, to na nim spoczywa ciężar wykazania okoliczności, które by to uzasadniły.

 

Piotr Barwina, adwokat

Bądź pierwszym, który skomentuje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *