Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.blog.barwina.eu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego blog.barwina.eu oraz zasady świadczenia na rzecz użytkowników portalu usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką dr Zbigniewa Barwinę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka dr Zbigniew Barwina (ul. Bogurodzicy 1/15, 70-400 Szczecin, REGON: 320829268, NIP: 851-277-79-31).
 2. Ilekroć w regulaminie użyte jest jedno ze wskazanych poniżej pojęć, należy je rozumieć w sposób następujący:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Portal – serwis internetowy administrowany przez Zbigniewa Barwinę obejmujący wszystkie strony internetowe zlokalizowane pod adresem www.blog.barwina.eu;
  3. Administrator – podmiot administrujący portalem, którym jest Zbigniew Barwina;
  4. Usługi (Usługa) – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika szczegółowo sprecyzowane w § 2 ust. 2 Regulaminu;
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu;
  6. Newsletter – usługa będąca jedną z funkcjonalności Portalu mająca na celu kontakt pomiędzy Administratorem a Klientem z wykorzystaniem elektronicznego systemu do wysyłania wiadomości e-mail.
  7. Zbiór Danych – dane kontaktowe e-mail użytkowników Portalu służących prawidłowemu świadczeniu usług Newslettera.
 3. Do korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie sprawnych urządzeń umożliwiających dostęp do internetu oraz odpowiedniego oprogramowania, a w szczególności przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Przeglądarka internetowa powinna ponadto obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) i skrypty Javascript.
 4. Administrator dokłada starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu.
 5. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu przez Użytkowników lub Administratora Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@barwina.eu.

Umowa i Usługi

 1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa).
 2. Administrator świadczy następujące Usługi:
  1. udostępnienie Użytkownikom Portalu i publikowanie na nim treści dotyczących Świadczonych przez Administratora usług prawnych oraz związanych z prawem i wymiarem sprawiedliwości.
  2. udostępnienie usługi Newslettera przez Internet celem przekazywania informacji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu Usług oraz rozpoczęcia świadczenia nowych Usług. § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Użytkownik może korzystać ze wszystkich nowych Usług świadczonych przez Administratora.
 4. Administrator zapewni Użytkownikowi możliwość rezygnacji z Usługi Newslettera, jak również zmiany danych osobowych (kontaktowych) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownicy

 1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownikiem może być każda osoba prawna.
 3. Użytkownikiem może być każda jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną.
 4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

Usługa Newslettera

 1. Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej Portalu kancearia-barwina.pl. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie celem świadczenia Usług, a w szczególności w celu wysłania Użytkownikowi nowego Newslettera.
 3. Administrator zapewnia, że żadne dane użytkowników Portalu nie są przekazywane osobom trzecim.
 4. W ramach Usługi Newsletter Administrator ma uprawnienia do wysyłania wiadomości na adres e-mail Użytkownika. Jednocześnie Administrator zapewnia, że materiały wysyłane drogą e-mail będą miały charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Newsletter może zawierać aktywne odnośniki (linki) do serwisu blog.barwina.eu, w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Portalu.
 6. Każdy Użytkownik Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swój adres e-mail ze Zbioru Danych. Administrator udostępni w Newsletterze aktywny link ułatwiający modyfikację tych danych e-mail. Dodatkowo Użytkownik może zmienić swoje dane lub usunąć je wysyłając stosowna informację na adres mailowy kancelaria@barwina.eu. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa powyżej Administrator niezwłocznie usuwa dane osobowe Użytkownika.

Prawa autorskie

 1. Administrator jest właścicielem witryny internetowej blog.barwina.eu.
 2. Wszystkie Utwory opublikowane w ramach Portalu są chronione prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi lub licencjodawcom Administratora.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ma prawo do wszelkich zmian zawartości i funkcjonalności Portalu, w tym do rezygnacji ze świadczenia Usług, czasowego wyłączenia Portalu. Administrator ma także prawo do całkowitego i trwałego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek Usług w ramach Portalu.
 2. Administrator nie odpowiada za wadliwe działanie systemu z uwagi na okoliczności leżące po stronie Użytkownika bądź dostawcy usług internetowych, chyba, że taka odpowiedzialność Administratora wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi lub innemu Użytkownikowi w następstwie naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a w szczególności w następstwie podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych albo oświadczeń.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kancelaria@barwina.eu.
 3. Reklamacje rozpatruje Administrator.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zmiana Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do każdoczesnej zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej w terminie 7 dni od opublikowania informacji o nowej treści Regulaminu w ramach Portalu, chyba że z uwagi na charakter zmiany nie jest możliwe naruszenie praw Użytkowników.
 3. Administrator zobowiązany jest stale publikować w ramach Portalu jednolitą treść Regulaminu.
 4. Administrator jest uprawniony bez zgody Użytkowników do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z Umów na jakikolwiek podmiot trzeci. Informację o dokonanej cesji Administrator opublikuje w ramach Portalu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Spory powstałe na gruncie stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, chyba, że nie jest to zgodne z przepisem bezwzględnie obowiązującym.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2017 r.