Nasz zespół

Bogata wiedza, unikalne doświadczenie i silna osobowość prawnika przekłada się na jakość świadczonych przez niego usług. Wiemy o tym, dlatego nieustannie poszerzamy zakres naszych usług i doskonalimy się w tym, w czym jesteśmy najlepsi. Tworzymy zespół, którego cechą jest zróżnicowanie specjalizacji i doświadczeń.

Członkowie tego zespołu mają za sobą praktykę w renomowanych firmach prawniczych, studia na zagranicznych uczelniach lub udział w seminariach i programach uniwersyteckich w kraju i za granicą. Wszyscy pracownicy rekrutowani są spośród najlepiej wykształconych absolwentów prawa i wyróżniających się aplikantów.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i notariuszami wszędzie tam, gdzie wymagają tego interesy naszych Klientów – w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Zbigniew Barwina

Adwokat Zbigniew Barwina ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. Był stypendystą Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel – und Osteuropa oraz Max-Planck Gesellschaft.

Doktor nauk prawnych. Doktorat obronił w 2010 r. w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W okresie aplikacji adwokackiej był współpracownikiem kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Spółka Partnerska (KKPW).

Zbigniew Barwina specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, prawie zamówień publicznych oraz prawie karnym. Najistotniejszy zakres jego działalności obejmuje świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, a w szczególności przedsiębiorstw z branży budowlanej.

Istotny element praktyki adwokackiej Zbigniewa Barwiny stanowi kompleksowa obsługa Klientów niemieckojęzycznych oraz przygotowywanie umów w obrocie gospodarczym, w tym umów inwestycyjnych.

Adwokat Zbigniew Barwina doradza w procesach tworzenia spółek, ich podziału i przekształcenia. Przeprowadza audyty prawne spółek. Opracowuje skomplikowane umowy w ramach szeroko zakrojonych kontraktów inwestycyjnych. Stale przygotowuje i negocjuje kontrakty wprowadzające zmiany właścicielskie w podmiotach gospodarczych.

Zdobył bogate doświadczenie, doradzając przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich oraz wykonując audyty nieruchomości i spółek. Kilkakrotnie na zlecenie inwestorów zagranicznych przygotowywał i negocjował kontrakty w ramach znacznych i długofalowych przedsięwzięć gospodarczych. Reprezentował interesy polskiego przedsiębiorcy przed sądem zagranicznym.

Jest stałym współpracownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posługuje się biegle językiem niemieckim.

Magdalena Łakomy

Adwokat Magdalena Łakomy ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Z Kancelarią Adwokacką dr Zbigniewa Barwiny współpracuje od początku jej istnienia. Adwokat Magdaleny Łakomy zajmuje się obsługę prawną przedsiębiorców, osób fizycznych, oraz wspólnot mieszkaniowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz rodzinnym i opiekuńczym. Wspiera Klientów w dochodzeniu od deweloperów roszczeń z tytułu wad lokali i budynków. Prowadzi liczne procesy odszkodowawcze oraz o zadośćuczynienie.

Z zamiłowaniem poświęca się ochronie interesów Mocodawców oraz dobra małoletnich dzieci w sprawach rodzinnych, świadcząc usługi obejmujące w szczególności reprezentację w sprawach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego małżonków, podział konkubinatu oraz w postępowaniach dotyczących sprawowania opieki i wykonywania władzy rodzicielskiej.

Aktywnie i odważnie wspiera rodziców walczących o możliwość wykonywania władzy rodzicielskiej oraz realizację kontaktów z dziećmi. Przeprowadza skuteczne postępowania o egzekucję niewykonywanych kontaktów. Zajmuje się również sprawami rodzinnymi na gruncie prawa międzynarodowego, a w szczególności sprawami o repatriację dzieci na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Chętnie występuje w sprawach karnych zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, w szczególności w przypadku przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu oraz życiu i zdrowiu. Adwokat Magdalena Łakomy zajmuje się również sprawami dotyczącymi ochrony praw człowieka, przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz reprezentuje Klientów w postępowaniu przed Trybunałem.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

 

Magdalena Pakuła

Adwokat Magdalena Pakuła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studiowała również na Università degli Studi di Genova we Włoszech. W toku studiów aktywnie uczestniczyła w działalności organizacji studenckich oraz była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, zdobywając jednocześnie doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich.

Obecnie adwokat Magdalena Pakuła prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Współpracę z Kancelarią Adwokacką dr Zbigniewa Barwiny nawiązała w 2011 roku.

W ramach prowadzonej kancelarii adwokat Magdalena Pakuła zajmuje się obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności działających w branży odzieżowej, opiekuńczej i budowlanej. Sporządza umowy, opinie prawne oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem należności wynikających z realizacji zawieranych przez nich umów.

Z zamiłowaniem wspiera Klientów indywidualnych w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego małżonków, związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej oraz z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w procesach odszkodowawczych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, reprezentuje pracowników w sporach przeciwko pracodawcom oraz chętnie podejmuje się obowiązków obrończych w procesach karnych, dotyczących w szczególności przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wiarygodności dokumentów i bezpieczeństwu w komunikacji.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim prawo karne i rodzinne.
Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.

 

Michał Białkowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów był wielokrotnie nagradzany stypendium naukowym za bardzo dobre wyniki w nauce. W roku akademickim 2010/2011 brał udział na swojej macierzystej uczelni w zajęciach prowadzonych w ramach Studium Prawa Niemieckiego.

Zanim w listopadzie 2012 r. podjął współpracę z adwokatem Zbigniewem Barwiną współpracował z wiodącymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi w Poznaniu, jak również odbył staż w kancelarii adwokata niemieckiego w Löcknitz.

W latach 2013-2015 odbył pod patronatem adw. Zbigniewa Barwiny aplikację adwokacką.

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym w sektorze budowlanym, telekomunikacyjnym oraz zajmujących się dostarczaniem maszyn dla przemysłu spożywczego oraz górniczego. W toku wykonywanych obowiązków prowadzi spory wynikające z realizacji umów zawartych między przedsiębiorcami oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej. Wspiera adwokatów w postępowaniach rejestrowych w tym w przekształceniach własnościowych w spółkach z kapitałem zagranicznym. Współprowadzi także procesy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek prawa handlowego. Podejmuje się obron zwłaszcza w przypadku przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz przeciwko mieniu.

Michał Białkowski jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa i postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w toku leczenia.

Autor publikacji naukowych z zakresu teorii prawa, jak również prawa i postępowania cywilnego w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Biegle posługuje się językiem angielskim, sprawnie komunikuje się w języku niemieckim.

 

Bartosz Siemak

Adwokat Bartosz Siemak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Po ukończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie w charakterze oskarżyciela skarbowego, gdzie prowadził dochodzenia o czyny karalne z kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o rachunkowości, a także reprezentował finansowy organ postępowania przygotowawczego przed Sądem jako oskarżyciel publiczny.

Współpracę z Kancelarią Adwokacką dr Zbigniewa Barwiny nawiązał w 2012 roku, wraz z rozpoczęciem aplikacji adwokackiej. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Zajmuje się obsługą Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego oraz podatkowego.

Podstawowym elementem praktyki adwokackiej Bartosza Siemaka jest aktywna obrona interesu przedsiębiorcy w kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym oraz kontroli celno-skarbowej. Ze szczególnym oddaniem podejmuje się spraw z elementem tzw. karuzeli podatkowej, przybierających zazwyczaj formę usiłowania przypisania podatnikowi odpowiedzialności podatkowej za uchybienia innego podmiotu, czy wręcz za przestępstwo skarbowe, popełnione przez nieznanego sprawcę, którego tożsamości organ nie jest w stanie ustalić.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa podatkowego reprezentuje Klientów także w sprawach incydentalnych. Podejmuje stanowcze działania obliczone na fizyczne dokonanie zwrotu różnicy podatku VAT, którego termin został przedłużony do czasu zakończenia postępowania weryfikacyjnego. Szczególną uwagę poświęca postępowaniom w przedmiocie zabezpieczenia na majątku strony zobowiązań podatkowych jeszcze nieokreślonych decyzją ostateczną. Reprezentuje także interwenientów w incydentalnych sprawach dotyczących zwolnienia rzeczy zajętych i zagrożonych przepadkiem w postępowaniu karnym skarbowym.

W ramach świadczonej obsługi prawnej nabył doświadczenie w zakresie eliminowania z obrotu prawnego prawomocnych orzeczeń, sporządzając szereg skarg konstytucyjnych, wniosków o wystąpienie z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym, cywilnym oraz uczestnicząc czynnie w postępowaniach wznowieniowych.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo karne, karne skarbowe, podatkowe oraz konstytucyjne.

 

Piotr Barwina

Aplikant adwokacki Piotr Barwina jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W roku akademickim 2012/2013 studiował prawo na University of Lapland w Finlandii, gdzie zdobył wiedzę m.in. z zakresu prawa europejskiego, międzynarodowego prawa karnego oraz międzynarodowych praw człowieka.

W 2014 r. złożył egzamin magisterski, broniąc pracy magisterskiej pt. „Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”. Zanim w 2014 r. podjął współpracę z adwokatem Zbigniewem Barwiną pracował w renomowanej kancelarii adwokackiej w Szczecinie.

W Kancelarii trudni się obsługą podmiotów gospodarczych, zwłaszcza zagranicznych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów zajmujących się międzynarodowym obrotem paliwami w postępowaniach karnoskarbowych przed organami podatkowymi oraz sądami. Skutecznie reprezentuje Wspólnoty Mieszkaniowe w postępowaniach cywilnych i karnych, w których działają one jako strona pokrzywdzona. Występuje w imieniu przedsiębiorców w postępowaniach przeciwko kontrahentom, a także w sporach między wspólnikami spółek prawa handlowego. Reprezentuje osoby fizyczne przed sądami w dochodzeniu ich roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Skutecznie broni Klientów w postępowaniach karnych.

Do jego zadań należy również wspomaganie adwokatów w realizowaniu przez nich obsługi prawnej przede wszystkim z zakresu prawa handlowego, administracyjnego oraz rodzinnego.

Od 2014 r. jest członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Maciej Robaszko

Aplikant adwokacki Maciej Robaszko ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiował również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w wyróżnieniu za najlepsze wyniki w nauce.

Egzamin magisterski złożył broniąc pracy magisterskiej pt. “Wpływ poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym na wymiar kary” napisanej pod kierunkiem prof. dra. hab. Łukasza Pohla. Zanim w 2016 roku podjął współpracę z adwokatem Zbigniewem Barwiną zdobywał doświadczenie zawodowe w szczecińskich kancelariach adwokackich oraz w wiodącej wielkopolskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Klientom Kancelarii zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy na przestrzeni całego procesu sądowego. W toku wykonywanych obowiązków reprezentuje słuszne interesy Klientów w sporach z instytucjami finansowymi, jak również w sprawach egzekucyjnych. Z zaangażowaniem przeciwdziała przewlekłościom postępowań sądowych. Wspiera adwokatów w sprawach z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych.

Aplikant adwokacki Maciej Robaszko jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa karnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze świadomością sprawcy przestępstwa.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Kamila Gazda

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych w Szczecinie pod numerem Sz-1308.

W latach 2006 – 2011 studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w trybie stacjonarnym. Studia ukończyła z wynikiem dobrym oraz uzyskała tytuł magistra. Tematem jej pracy dyplomowej był „Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym”. Podczas studiów odbyła praktykę w Studenckiej Poradni Prawnej oraz wolontariat w Biurze Porad Obywatelskich Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie., zdając egzamin radcowski z wyróżnieniem.

Współpracę z dr Zbigniewem Barwiną nawiązała w 2017 roku. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską. Głównym zakresem jej działalności jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w szczególności działających w branży budowlanej. Radca prawny Kamila Gazda chroni interes swoich Klientów sporządzając umowy, regulaminy, analizy oraz opinie prawne. Zdobyła doświadczenie procesowe reprezentując podmioty prowadzące działalność gospodarczą przed sądami powszechnymi w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy a także przed sądami administracyjnymi. Ponadto reprezentuje przedsiębiorców przed organami administracji, również w postępowaniu podatkowym i kontroli skarbowej.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje tematyka odszkodowań oraz podatku od towarów i usług.

Z dużym entuzjazmem bierze również udział w postępowaniach karnych w roli obrońcy czy też oskarżyciela posiłkowego.

Posługuje się językiem angielskim.