Cudzoziemiec to nie tylko Ukrainiec lub uchodźca z Syrii

Polski rynek pracy zauroczony jest Ukraińcami, którzy nie boją się wyzwań, pracują ciężko, chętnie i są mniej wymagający niż Polacy. Równie „atrakcyjni” są pracownicy z Białorusi, Gruzji, czy Mołdawii, a przy tym – co warto wiedzieć – przebrnięcie przez procedury zatrudniania takich osób wcale nie musi być stresogenne i niekoniecznie musi się zakończyć dla zatrudniającego stanem zaawansowanej nerwicy.

Każdy pracodawca powinien mieć świadomość, że procedur przestrzegać trzeba, by nie okazało się, że mimo dobrych intencji, czegoś ktoś nie dopilnował. Każdy przecież chciałby uniknąć łatki szefa, który zatrudnia nielegalnie, nie mówiąc już nawet o innych kłopotach…

Co do zasady do powierzenia pracy cudzoziemcowi konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę, jednakże ustawodawca od tej reguły przewidział wyjątki. Najczęściej zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez cudzoziemca krótkoterminowej pracy na podstawie zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. I co najważniejsze: w ten sposób można powierzyć wykonywanie pracy nie tylko obywatelom Ukrainy, ale również Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, czy Federacji Rosyjskiej.

Takie powierzenie może trwać przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi powinno określać: nazwę zawodu, miejsce wykonywania, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia brutto oraz informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców. Oświadczenie sporządzane jest na specjalnym druku, który obejmuje wszystkie powyższe informacje.

Cudzoziemcowi można powierzyć wykonywanie pracy wyłącznie na podstawie pisemnej umowy (umowa o pracę , umowa zlecenie czy umowa o dzieło), ważne są również daty: oświadczenie powinno być zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przed datą zawarcia umowy.

Jak przeprowadzić proces powierzenia pracy?

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na jego miejsce pobytu stałego lub siedzibę, a oryginał oświadczenia przekazuje cudzoziemcowi.

Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia cudzoziemiec może ubiegać się o wizę na pobyt w celu wykonywania pracy albo zezwolenie na pobyt czasowy, jeżeli przebywa na terenie Polski.

Powyższe dokumenty uprawniają cudzoziemca do podjęcia pracy krótkoterminowej w Polsce, jednakże cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku jego zmiany niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę.

Procedura rejestracji oświadczenia jest bezpłatna oraz odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku gdy podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, bez konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Skompilowane? Wielu pracodawców sobie z tymi przepisami radzi. Niektórzy korzystają z usług firm zajmujących się pośrednictwem pracy. Jeszcze inni rozwiązanie problemu powierzenia pracy cudzoziemcowi zlecają prawnikom, którzy są wyspecjalizowani w przeprowadzaniu procedur, by zatrudnienie było w pełni legalne i by ewentualna kontrola ze strony Straży Granicznej nie dała pretekstu do wszczęcia postępowania, którego nie życzyłaby sobie żadna ze stron stosunku pracy.

radca prawny Kamila Gazda

Bądź pierwszym, który skomentuje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *